Om MEDCOAT Hur används MEDCOAT? Frågor och svar Vad tycker användarna? Klinisk dokumentation Köpa MEDCOAT

Klinisk dokumentation


• En klinisk studie av MEDCOAT® på 41 personer med problem att svälja tabletter har genomförts. Resultatet visade att 98% av försökspersonerna uppgav att det var lättare att svälja tabletter dragerade med MEDCOAT®  jämfört med identiska odragerade tabletter. Samtliga försökspersoner uppgav att MEDCOAT® helt kamouflerade smaken på en tablett smaksatt med ett bittert smakämne. (Uloza V, Uloziene I, Gradauskiene E: A randomized cross-over study to evaluate the swallow-enhancing and taste-masking properties of a novel coating for oral tablets. PharmWorldSci:2010;32,420-423). www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20524068


•En litteraturstudie avseende risker för interaktion mellan ingredienserna i MedCoat® och läkemedel har utförts. Studien genomfördes av Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet, i samarbete med Läkemedelsinformationscentralen vid Karolinska Universitetssjukhuset.  Studien påvisade inga risker för att ingredienserna i MedCoat® skulle kunna interagera med läkemedel på ett sådant sätt att läkemedlets effekt påverkas. (Sjöqvist F: Regarding possible risks for interactions between drugs and substances in the tablet coating developed by Med Coat. Division of Clinical Pharmacology, Karolinska Institutet. March 2005.)


• En studie utförd vid Biomedicinskt Centrum vid Uppsala universitet visade att MedCoat® drageringen löses upp snabbt efter intag (i medel 47 sek) och därmed inte hindrar läkemedlets absorption. (Alderborn G, Olsson C: An investigation of the effect of a coating applied by the MedCoat coating device on the disintegration time of some preparations. Dept of Pharmacy, Uppsala University. Dec 2009.)


• En norsk studie omfattande 6.158 personer (20–69 år) som besökte allmänläkare visade att 30 % av kvinnorna och 15 % av männen hade svårt att svälja tabletter och kapslar. Det betyder stort obehag för många och kan påverka medicineringen negativt – med mindre effektiv behandling som följd. (Andersen Ø, Zweidorf O-K, Hjelde T, Rødland EA: Problemer med å svelge tabletter [Problems when swallowing tablets. A questionnaire study from general practice]. Tidsskr Nor Laegeforen 1995;115:947-9.)